Voorzitter Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Social Impact Bound na detentie. Een Social Impact Bond (SIB) is een financieringsconstructie waarbij private partijen financiering ter beschikking stellen voor de aanpak van een maatschappelijk probleem en waarbij de overheid deze investering bij gebleken succes terugbetaalt en een vooraf afgesproken rendement uitkeert. Het onderzoek werd in opdracht van het WODC uitgevoerd  door EMMA (Experts in Media en Maatschappij) en afgerond in 2022. Lees het eindverslag

Voorzitter Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Koers & Kansen. Een onderzoek naar projecten om de re-integratie van ex-gedetineeren te ondersteunen. Het onderzoek werd in opdracht van het WODC uitgevoerd  door EMMA (Experts in Media en Maatschappij) en afgerond in 2021. Bekijk de resultaten

Brainstorm mentale gezondheid en bestaanszekerheid leeftijdsgroep 12 tot 27 jaar in Coronatijd. Georganiseerd door de Nationale Jeugdraad en het Ministerie van VWS. 4 februari 2021

Deelname aan Rondetafelgesprek met de gemeenteraad Leiden over de gewenste ontwikkelingen in de jeugdzorg Jeugdhulp. 2 december 2020

Voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ‘‘Procespositie van grootouders in relatie tot kleinkinderen”, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het WODCBekijk de resultaten

Lid van de commissie Hardheidsclausule in de financiering van de jeugdhulp in de Regio Haaglanden (afgesloten)

Lid van de begeleidingscommissie van onderzoek naar geweld in pleeggezinnen in het kader van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg 1945 – nu. Lees het eindrapport

Staatscommissie Herijking Ouderschap. De Staatscommissie gaf de regering advies over de vraag of het wenselijk is om bestaande regelgeving over het ontstaan van juridisch ouderschap te wijzigen. Daarnaast boog de commissie zich over de invoering van een wettelijke regeling voor meerouderschap (situatie waarbij een kind meer dan twee juridische ouders heeft), meeroudergezag (situatie waarin meer dan twee personen een vorm van gezag over een kind uitoefenen) en draagmoederschap. Lees het eindrapport.

Bestrijding vrouwelijke genitale verminking BeleidsadviesAdvies uitgebracht door de Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zoetermeer, 2005 Klik hier voor het rapport

Diagnostiek en behandeling van ADHD. Advies Gezondheidsraad,  2000. Klik hier voor het rapport   

Adviescommissie Wet op de jeugdzorg (Commissie Günther).  ‘Van antwoord naar vraag. En nieuw zicht op jeugdzorg’. 1999  Klik hier voor het advies     

Voorzitter van Werkgroep Meldpunten Kindermishandeling en voorzitter van de implementatiegroep AMK (1992 tot 1997). Zie: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling – Wikipedia